Grad Sremska Mitrovica
A | A
1 2 6 7 8

Izdvajamo

Kako do građevinske dozvole

Postupak pribavljanja građevinske dozvole


INFORMATOR

    Cilj ovog informatora jeste da pruži osnovna obaveštenja investitorima o postupku pribavljanja građevinske dozvole. Na prvi pogled deluje komplikovano i složeno, ali Grad Sremska Mitrovica će Vam pružiti svu neophodnu pomoć da sva potrebna dokumenta i dozvole dobijete u što kraćem roku (najduže 30 dana).


1.I FAZA

Prva faza u postupku dobijanja građevinske dozvole obuhvata sledeće:

INFORMACIJA O LOKACIJI

- izdaje se za izgradnju pomoćnih objekata, garaža i trafo stanica 10/04 kV ili 20/04 Kv
- uz zahtev se podnosi kopija plana parcele (Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica)
- taksa je 3.300,00 dinara, žiro račun broj 840-742221843-57, svrha doznake: Gradska administrativna taksa, primalac: Budžet grada Sremska Mitrovica, račun: 840-742241843-03, poziv na broj 97  75 - 234.
- rok izdavanja je 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove
- kontakt osoba: Dragan Bekavac i Jonić Slavko, tel. 610-566/lokal 175
 

LOKACIJSKA DOZVOLA

- izdaje se za objekte za koje se izdaje građevinska dozvola
- uz zahtev se podnosi:
1. dokaz o pravu svojine (list nepokretnosti – Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica) ili (izvod iz zemljišne knjige – Zemljišno odeljenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici,
2. kopija plana parcele – Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokrenosti Sremska Mitrovica,
3. izvod iz katastra podzemnih instalacija – Republički geodetski zavod Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica,
4. prethodni uslovi (saglasnost na lokaciju i uslovi z priključenje na elektroenergetsku mrežu) - Elektrodistribucije Sremska Mitrovica,
5. prethodni uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici
6. gradska administrativna taksa se upraćuje na žiro račun broj  840 - 742241843 - 03, svrha doznake: gradska administrativna taksa, primalac: Budžet Grada Sremska Mitrovica, poziv na broj 97  75 – 234:
1. za objekte do 30 m2 neto površine - 3.300,00 din.
2. za objekte od 31 m2 do 100 m2 neto površine - 5.300,00 din.
3. za objekte od 101 m2 do 300 m2 neto površine - 10.300,00 din.
4. za objekte od 301 m2 do 500 m2 neto površine - 20.300,00 din.
5. za objekte od 501 m2 do 800 m2 neto površine - 30.300,00 din.
6. za objekte preko 800 m2 neto površine - 50.300,00 din.
7. za vodove tehničke infrastrukture do 1000 m - 30.300,00 din.
8. za vodove tehničke infrastrukture preko 1000 m - 50.300,00 din.
9. za radio-bazne stanice mobilne telefonije – 100.300,00 din.

- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove
- kontakt osoba: Dragan Bekavac i Slavko Jonić, tel. 610-566/lokal 175.

2.II FAZA

Druga faza postupka za pribavljanje građevinske dozvole obuhvata sledeće:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA:

- izdaje se prilikom izgradnje i dogradnje objekta
- uz zahtev se podnosi:
1. lokacijska dozvola,
2. glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, usklađen sa pravilima građenja u lokacijakoj dozvoli,
3. dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti - Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica; odnosno izvod iz zemljišne knjige - Zemljišno-knjižno odeljenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici,
4. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta - JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica,
5. saglasnosti određene posebnim propisima u zavisnosti od  vraste i i namene objekta (Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, JP Putevi Srbije, MUP Republike Srbije-Odeljenje za vanredne situacije i dr.);
 - taksu u iznosu od:  880,00  dinara za izgradnju objekta;  430,00 dinara za poljoprivredni objekat, uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234
- rok za izdavanje je 8 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove – služba za upravno pravne poslove
- kontakt osoba: Dragan Đorđević i Mikica Ilić, tel. 610-566/lokal 133.

RADOVI ODNOSNO OBJEKTI ZA KOJE SE NE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA:

1. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA PROMENI NAMENE OBJEKTA BEZ IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 
- uz zahtev se podnosi:
1. dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti - Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica odnosno izvod iz zmljišne knjige - Zemljišno-knjižno odeljenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici,       
2. idejni projekat u tri primerka,
3. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica);
- taksu u iznosu od  660,00  dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234
- rok za izdavanje je 8 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove
- kontakt osoba: Snežana Milutinović, tel. 610-566/lokal 133
      
2. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI, SANACIJI  OBJEKTA I REKONSTRUKCIJU OBJEKTA
- uz zahtev se podnosi:
1. dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti - Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica odnosno izvod iz zmljišne knjige - Zemljišno-knjižno odeljenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici)               
2. glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli,
- taksu u iznosu od  560,00  dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234,
- rok za izdavanje je 8 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove
- kontakt osoba: Snežana Milutinović, tel. 610-566/lokal 133

3. ODOBRENJE ZA GRAĐENJE OBJEKATA

- izdaje se za pomoćne objekte i posebne vrste objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola,
- uz zahtev se podnosi:
1. dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti - Republički geodetski zavod - Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica odnosno izvod iz zmljišne knjige - Zemljišno-knjižno odeljenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici)               
2. informacija o lokaciji (za pomoćne objekate, garaže i trafo stanica 10/04 kV ili 20/04 kV)
3. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica),
- taksu u iznosu od  660,00 dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234
- rok za izdavanje je 8 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove
- kontakt osoba: Snežana Milutinović, tel. 610-566/lokal 133

3. III FAZA

     Treća faza postpuka pribavljanja građevinske dozvole obuhvata sledeće:

PRIJAVLJIVANJE POČETKA GRAĐENJA OBJEKTA

- podnosi se zahtev sa popunjenom izjavom o početku i završetku radova
- nadležna je Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove i građevinski inspektor
- rok za podnošnje prijave je 8 dana pre početka izvođenja radova
- kontakt osoba: Stanka Mladenov i Dragana Mataruga, tel. 616-355/lokal 18

4. IV FAZA

POTVRDA  O USAGLAŠENOSTI  IZGRAĐENIH TEMELJA

- uz zahtev se podnosi:
1. izjava o završetku izrade temelja,
2. glavni projekt na uvid,
3. geodetski snimak izgrađenih temelja,
- taksu u iznosu od  1.520,00 dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234
- nadležna je Gradska uprava za urbanizami stambeno-komunalne poslove – Služba za urbanizam i prostorno planiranje
- rok za izdavanje je 3 dana od dana prijema izjave
- kontakt osoba: Snežana Milutinović, tel. 610-566/lok.133

5. V FAZA

ODOBRENJE ZA PUŠTANJE OBJEKTA U PROBNI RAD

- uz zahtev se podnosi:
1. zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu,    
2. građevinsku dozvolu na uvid,
3. glavni projekt na uvid,
4. list nepokretnosti,
5. kopija plana,
6. atestno-tehnička dokumentacija,
7. revalorizacija,
8. druge saglasnosti u zavisnosti od vrste i namene objekta,
- taksu u iznosu od 0,1% na predracunsku vrednost + 240,00 dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234,
- nadležna je Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove – Služba za upravno-pravne poslove
- rok za izdavanje je 7 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- kontakt osoba: Dragan Đorđević i Mikica Ilić, tel. 610-566/lokal 133
 
UPOTREBNA DOZVOLA

- uz zahtev se prilaže:
 1. građevinska dozvola na uvid,
 2. glavni projekt na uvid i projekat izvedenog stanja,
3. atestno-tehnička dokumentacija,
4. list nepokretnosti,
5. kopija plana,
6. zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu,
7. revalorizacija,
8. druge saglasnosti i dozvole određene posebnim propisima u zavisnosti od vrste i namene objekta,
- taksu u iznosu od 0,2% na predracunsku vrednost + 240,00 dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234,
- nadležna je Gradska uprava za urbanizam i stambeno-komunalne poslove – služba za upravno-pravne poslove
- rok za izdavanje je 7 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- kontakt osoba: Dragan Đorđević i Mikica Ilić, tel. 610-566/lokal 133
 
6.PRETHODNI POSTUPAK
(FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE)

POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG  PROJEKTA za potrebe urbanističkog-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacije

- uz zahtev se podnosi urbanistički projekat u 5 primeraka
- taksa -  2.300,00  dinara, svrha doznake: gradska administrativna taksa, primalac: Budžet grada Sremska Mitrovica, racun: 840-742241843-03, poziv na broj 97 75 – 234
- nadležna je Gradska uprava za urbanizm i stambeno-komunalne poslove – Služba za urbanizm i prostorno planiranje
- rok za izdavanje je 15 dana od dana podnošenja urednog zateva
- kontakt osoba: Vladislava Novaković, tel. 610-566/lokal 133

POTVRĐIVANJE PROJEKTA PREPARCELACIJE ILI PARCELACIJE

- uz zahtev se podnosi projekt preparcelacije u 5 primeraka
- taksa -  2.300,00  dinara, svrha doznake: gradska administrativna taksa, primalac: Budžet grada Sremska Mitrovica, racun: 840-742241843-03, poziv na broj 97 75 – 234
- nadležna je Gradska uprava za urbanizm i stambeno-komunalne poslove – Služba za urbanizm i prostorno planiranje
- rok za izdavanje je 15 dana od dana podnošenja urednog zateva
- kontakt osoba: Vladislava Novaković, tel. 610-566/lokal 133.

7.UKLANJANJE OBJEKTA

 - uz zahtev se podnosi:
1. dokaz o svojini na objektu – izvod iz zemljišne knjige (Zemljišno - knjižno odeljenje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici) ili list nepokretnosti (RGZ - Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica),  
2. glavni projekat rušenja u tri primerka,
3. overena saglasnost doživotnih uživalaca ili hipotekarnog poverioca (ako ih ima),
4. posebni uslovi, ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni inetres
(zaštita postojeće komunalne i druge infra strukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.),
- taksu u iznosu od  660,00  dinara uplatiti na žiro račun broj  840 - 742221843 - 57, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije, poziv na broj 97 75 – 234
- za izdavanje je nadležna Gradska uprava za urbanizam i stambeno komunalne poslove – Služba za upravno-pravne poslove
- rok za izdavanje je 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva
- kontakt osobe su: Dragan Đorđević i Mikica Ilić, tel. 610-566/lokal 133

NAPOMENE:

1. OBRASCI ZAHTEVA ZA SVE FAZE POSTUPKA MOGU SE PREUZETI U USLUŽNOM CENTRU NA ŠALTERU BR. 12. I 13,
2. ZAHTEVI ZA SVE FAZE POSTUPKA PREDAJU SE U USLUŽNOM CENTRU NA ŠALTERU BR.12 I 13, GDE SE MOGU DOBITI I SVE POTREBNE INFORMACIJE,
3. USLUŽNI CENTAR RADI SA STRANKAMA SVAKI RADNI DAN  OD 7,30 DO 14,00 ČASOVA, A SREDOM DO 19,00 ČASOVA.